Kontakt
Firma Technotex produkuje tkainy surowe i wykończone w różnym układzie splotu i gęstości Polski English Deutsch Česky

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHRODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w Z.T.T. "Technotex" S.A. w Pieszycach


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:


1. Administrator danych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Z.T.T. "Technotex" S.A. ul. 3 Maja 9, 58-250 Pieszyce, tel. (+48) 74 83-65-413, e-mail: info@technotex.pl, zwana dalej „Administratorem”.


2. Cele i podstawa przetwarzania danych.
Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie:
a) niezbędnym do realizacji zadań statutowych, w związku z którymi pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO,
b) wykonania umowy (sprzedaży, zakupu, dostawy naszych wyrobów, surowców, materiałów i innych) - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1b RODO,
c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.) - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO,
d) marketingu wyrobów i usług Administratora – przekazywanie informacji i ofert dotyczących naszych produktów (prawnie uzasadniony interes Administratora), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa - podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1f RODO.


3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych.
Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b), c) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, a w lit. d) – do czasu wniesienia sprzeciwu.


4. Odbiorcy danych osobowych
Podstawowe procesy przetwarzania danych osobowych wykonujemy we własnym zakresie. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora - pracownicy Z.T.T "Technotex" S.A., instytucje upoważnione do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, dostawcy usług, którym Administrator zlecił ich wykonywanie np. usługi pocztowe/kurierskie, usługi wsparcia informatycznego, usługi ochrony mienia, usługi doradcze. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp.


5. Integralność i poufność danych.
Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.


6. Uprawnienia.
W dowolnym momencie, przesyłając wniosek na adres info@technotex.pl., macie Państwo prawo do:
a) dostępu do informacji o kategoriach przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania,
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem. Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), w szczególności wtedy, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych. Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na Administratorze obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
f) wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania,
g) złożenia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.


7. Profilowanie danych.
Przekazane przez Państwa dane nie wykorzystujemy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

^